Zakres Usług

Kancelaria świadczy z zakresu:

Prawo Cywilne:

  • dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych;
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
  • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania);
  • zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, sprawy o eksmisję;
  • przygotowanie projektów i opiniowanie umów;
  • sprawy wieczystoksięgowe;
  • windykacja należności, postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające;

Prawo Pracy:

  • dochodzenie roszczeń rentowych i emerytalnych;
  • reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących:
  • odwołań od wypowiedzenia umów o pracę,
  • odpraw,
  • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy,
  • kar porządkowych,
  • świadectw pracy,
  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • pracy w godzinach nadliczbowych;

Prawo Administracyjne oraz Postępowanie Podatkowe:

  • reprezentowanie Klientów przed organami administracji, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg, w tym skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;

Prawo Karne:

  • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach: postępowania karnego, wraz z postępowaniem kasacyjnym;
  • pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczenia, m.in.: składanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyrok łączny;
  • reprezentowanie pokrzywdzonego: sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zaskarżanie postanowień o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia;
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia;
  • reprezentowanie przed Sądem oskarżyciela posiłkowego;
  • reprezentowanie powoda cywilnego w postępowaniu karnym;

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze:

  • rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa;
  • alimenty;
  • podziały majątku wspólnego małżonków;
  • ustanawianie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami;
  • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej w tym o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  • sprawy związane z opieką i kuratelą;

Prawo Spadkowe:

  • stwierdzenie nabycia spadku;
  • dział spadku;
  • odpowiedzialności za długi spadkowe;
  • sprawy o zachowek.