Czy przy sprzedaży samochodu trzeba o tym fakcie zawiadomić ubezpieczyciela ? TAK!

Jeden z największych ubezpieczycieli upierał się jeszcze do ubiegłego tygodnia, iż w związku z spóźnionym zawiadomieniem go o dokonanej sprzedaży samochodu może naliczyć składkę OC za kolejny rok…Dzisiaj uprzejmie przeprosił i zrezygnował z dochodzenia dalszych roszczeń. Jak to właściwie wygląda? Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu. Art. 32 ust. 4 stanowi natomiast, iż posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu ponosi odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki należnej za okres od dnia, w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.
Innymi słowy brak było jakichkolwiek podstaw do żądania od Klienta Kancelarii zapłaty kwoty całości składki za kolejny rok ubezpieczenia.