Zakres Usług

Kancelaria świadczy z zakresu:

Prawo Cywilne:

 • dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych;
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania);
 • zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, sprawy o eksmisję;
 • przygotowanie projektów i opiniowanie umów;
 • sprawy wieczystoksięgowe;
 • windykacja należności, postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające;

Prawo Pracy:

 • dochodzenie roszczeń rentowych i emerytalnych;
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących:
 • odwołań od wypowiedzenia umów o pracę,
 • odpraw,
 • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy,
 • kar porządkowych,
 • świadectw pracy,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • pracy w godzinach nadliczbowych;

Prawo Administracyjne oraz Postępowanie Podatkowe:

 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg, w tym skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego;

Prawo Karne:

 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach: postępowania karnego, wraz z postępowaniem kasacyjnym;
 • pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczenia, m.in.: składanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyrok łączny;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego: sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zaskarżanie postanowień o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia;
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia;
 • reprezentowanie przed Sądem oskarżyciela posiłkowego;
 • reprezentowanie powoda cywilnego w postępowaniu karnym;

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze:

 • rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa;
 • alimenty;
 • podziały majątku wspólnego małżonków;
 • ustanawianie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami;
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej w tym o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy związane z opieką i kuratelą;

Prawo Spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • dział spadku;
 • odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • sprawy o zachowek.