Smog: Kary za palenie śmieci

Jakby jeszcze ktoś nie wiedział co grozi za wytwarzanie smogu..... Art. 16. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 1) powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; 2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; 3) wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym. Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z powyższym nakazem podleg...
More